Przedmiot działaności zakladu budżetowego Mogileńskie Domy.


1. Przedmiotem działalności Zakładu jest gospodarowanie komunalnym zasobem lokalowym, który stanowią: mieszkaniowy zasób gminy oraz lokale o innym przeznaczeniu będące własnością albo współwłasnością gminy Mogilno.

2. Z zastrzezeniem ustępu 3, gospodarowanie komunalnym zasobem lokalowym polega na wykonywaniu funkcji właścicielskich, a w szczególności na:
   a) prowadzeniu ewidencji budynków, budowli, lokali oraz związanej z nimi infrastruktury,
   b) sprawowaniu nadzoru nad prawidłowością eskploatacji i stanem technicznym budynków, budowli, 
        lokali i związanej z nim infrastruktury, a także nieruchomości na których znajdują się obiekty,
   c) planowaniu i nadzorze nad realizacją remontów,
   d) reprezentowaniu gminy Mogilno we wspólnotach mieszkaniowych,
   e) wynajmowaniu lokali oraz zawieraniu innych umów cywilnoprawnych, dotyczących korzystania z
       budynków, budowli i lokali określonych w pkt.1,
   f) organizacji pracy własnej ekpiy remontowo - budowlanej.

 3. Gospodarowanie komunalnym zasobem lokalowym nie obejmuje zbywania lokali.