Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Mogileńskie Domy w Mogilnie

Kolorowy pasek

Roboty Budowlane

Zamawiający:
Zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie ul. Marszałka Piłsudskiego 1
88-300 Mogilno.


Tytuł przetargu:
przetarg na wykonanie prac budowlanych w zakresie napraw remontowych, bieżących, prac konserwacyjnych oraz awarii w obiektach zakładu i budynkach komunalnych oraz tworzących wspólnoty mieszkaniowe.
 


CPV:
45-26-00-00-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 211.000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie, na okoliczność czego przedłożą i udokumentują:
– Oferent udokumentuje 5-letni okres działalności w realizacji podobnego zamówienia – wykaz
robót i dołączone referencje
- Wykaz robót budowlanych - w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia - wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania,
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 do SIWZ
b)aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy;
c)aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d)aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
 

 


Termin realizacji:
pierwszy dzień po podpisaniu umowy 31-12-2012r

Osoba odpowiedzialna:
Jerzy Padoł , Jan Sala (52) 315-24-98

Miejsce składania ofert:
Zakład budżetowy
Mogileńskie Domy w Mogilnie
ul. Marszałka Piłsudskiego 1
88-300 Mogilno


Oferty można składać do:
2011-12-22 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2011-12-22 godz: 10:05

Miejsce otwarcia ofert:
Zakład budżetowy
Mogileńskie Domy w Mogilnie
ul. Marszałka Piłsudskiego 1
88-300 Mogilno


Kryteria wyboru:
cena - 80%
koszty zaopatrzenia - 20%


Wadium:
3000,00

Uwagi:
OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT
339923 z dnia 21.12.2011r oraz 342787 z dnia 22.12.2011r

Zamawiający – zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 20 stycznia 2012 r. do godz. 10:00 i w związku z tym o następujących zmianach w SIWZ i treści Ogłoszenia o zamówieniu:

1.Treść Rozdziału … Ogłoszenia „ ……..” :
zastępuje się treścią:
„…….”

2.Treść punktu 13.9.2 a) SIWZ zdanie drugie:
„Suma wadium winna znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 21.12.2011 r. do godz. 12:00.”

zastępuje się treścią:
„Suma wadium winna znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 19.01.2012 r. do godz. 12:00.”

3.Treść punktu 13.9.2 b) SIWZ: „w pozostałych formach (oryginał) należy złożyć w kasie Mogileńskich Domów w Mogilnie, ul. Piłsudskiego 1 do dnia 21 grudnia 2011 r. do godz. 12:00 a kopię dołączyć do oferty”

zastępuje się treścią:
„w pozostałych formach (oryginał) należy złożyć w kasie Mogileńskich Domów w Mogilnie, ul. Piłsudskiego 1 do dnia 19 stycznia 2012 r. do godz. 12:00 a kopię dołączyć do oferty”

4.Treść punktu 17 cv) SIWZ:
„Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z pieczęcią oferenta i następnie włożona do drugiej zewnętrznej koperty tylko z napisem „nie otwierać przed dniem 22.12.2011 r. godz. 10.00”

zastępuje się treścią:
„Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z pieczęcią oferenta i następnie włożona do drugiej zewnętrznej koperty tylko z napisem „nie otwierać przed dniem 20.01.2012 r. godz. 10.00”

5.Treść punktu 18 SIWZ zdanie pierwsze i trzecie:
„Oferty należy składać na adres zamawiającego /patrz punkt 13.2/ do dnia 22.12.2011 r. do godz. 10.00 włącznie, Sekretariat”
„Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.12.2011 r. o godz. 10.05 w zakładzie budżetowym Mogileńskie Domy w Mogilnie przy ul. Marszałka Piłsudskiego 1 w Mogilnie”

zastępuje się treścią:
„Oferty należy składać na adres zamawiającego /patrz punkt 13.2/ do dnia 20.01.2012 r. do godz. 10.00 włącznie, Sekretariat”


Mogilno, dn. 19 stycznia 2012 r.Dotyczy: unieważnienia przetargu nieograniczonego na „Wykonanie prac budowlanych w zakresie napraw remontowych, bieżących, prac konserwacyjnych oraz awarii w obiektach zakładu i budynkach oraz tworzących wspólnoty mieszkaniowe
( 342787 – 2011: data zamieszczenia 22.12.2011 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia umieszczone na stronie Urzędu Zamównień Publicznych ).


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający – Zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie, unieważnia postępowanie zmierzające do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na „Wykonanie prac budowlanych w zakresie napraw remontowych, bieżących, prac konserwacyjnych oraz awarii w obiektach zakładu i budynkach oraz tworzących wspólnoty mieszkaniowe”.

UZASADNIENIE

W toku postępowania doszło do naruszenia przepisów Prawa zamówień publicznych powodującego, że przedmiotowe postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W konsekwencji, działając na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy, Zamawiający zobowiązany jest unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
Informujemy, że zostanie ogłoszony nowy przetarg dla przedmiotowego zadania.Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie o przetargu budowlanym 2012r (90.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja warunków Zamówienia (118.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana do specyfikacji budowlanej 2012r (156.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Danuta Winkiel
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Danuta Winkiel
Data wprowadzenia:2010-12-07 13:35:05
Opublikował:Danuta Winkiel
Data publikacji:2010-12-07 13:41:03
Ostatnia zmiana:2012-01-19 11:27:03
Ilość wyświetleń:1691

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij