ZARZĄDZENIE NR 6/15

BURMISTRZA MOGILNA

z dnia 14 stycznia 2015r.

 

 

w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i lokali socjalnych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mogilno

 

 

 Na podstawie art. 8 pkt.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2014r. , poz. 150 ),
art. 30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r.
poz. 594 , poz. 1318, Dz.U.2014 r. poz. 379, poz. 1072)oraz uchwały Nr XIX/211/12 Rady
Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Mogilno na lata 2012-2016 (opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Kuj-
Pom. z 2012 r. poz. 1260)

 

 zarządza się co następuje:

 

 

 §1. Ustala się stawkę bazową czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w wysokości
4,30 zł za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu w stosunku miesięcznym.

 

 

 §2.1. Przy naliczaniu czynszu, o którym mowa w §1. należy uwzględnić następujące
czynniki obniżające ich wartość użytkową:

a) lokal znajduje się w budynku przeznaczonym do rozbiórki : wartość czynszu – 10 %,

b) lokal znajduje się w suterenie lub na poddaszu : wartość czynszu - 10 %,

c) lokal posiada kuchnię bez naturalnego oświetlenia : wartość czynszu – 5%,

d) lokal posiada wspólną kuchnię : wartość czynszu – 5%,

e) lokal nie posiada kuchni : wartość czynszu – 10%,

f) lokal posiada wspólną łazienkę : wartość czynszu – 5 %,

g) lokal nie posiada łazienki: wartość czynszu – 10 %,

h) lokal nie posiada C.O. : wartość czynszu – 5 %,

i) lokal bez wody oraz kanalizacji w mieszkaniu : wartość czynszu – 10 %,

j) lokal bez wody lub kanalizacji w mieszkaniu : wartość – 5 %,

k) lokal położony na terenie wiejskim : wartość – 5 %.

2.w przypadku wystąpienia dwóch lub więcej czynników obniżających stawkę czynszu, łączna
obniżka czynszu nie może przekroczyć :

a) na terenie miasta : 25 %,

b) na terenie wiejskim : 35 %.

 

 §3.1. Ustala się stawkę czynszu z tytułu najmu lokalu socjalnego i tymczasowego
w wysokości 30 % stawki bazowej określonej w § 1 zarządzenia.

2 . Do stawki czynszu za lokale socjalne nie stosuje się obniżek z tytułu czynników wymienionych
w § 2 niniejszego zarządzenia.

 

 

 §4.1. Przez powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego rozumie się powierzchnię
wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni,
przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym
i gospodarczym potrzebom najemcy, bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania;
nie uważa się jednak za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego powierzchni balkonów,
tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów,


piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.

 2. Obmiaru powierzchni użytkowej lokalu dokonuje się w świetle wyprawionych ścian,
według zasad określonych w Polskiej Normie.

 

 §5. Wynajmujący może dokonać podwyżki czynszu w drodze wypowiedzenia stosując
przepisy art. 8 a ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

 §6. Traci moc Zarządzenie Nr/104/12 Burmistrza Mogilna z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i lokali socjalnych wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mogilno.

 

 §7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 maja 2015 r.
i podlega ogłoszeniu w formie obwieszczeń w miejscach publicznych na terenie Gminy Mogilno,
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mogilnie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Mogilnie (www.bip.mogilno.pl).